Els teus drets - Els drets humans

Inici > Els teus drets > Els drets humans

D’acord amb diverses concepcions jurídiques, els Drets Humans podrien definir-se com aquells que reconeixen les llibertats bàsiques i fonamentals inherents a la persona per la seva condició d’ésser humà i que resulten imprescindibles per a garantir-li una vida digna.


També, des d’una concepció social, els Drets Humans s’han considerat com aquells que reconeixen les condicions bàsiques que permeten crear una relació integrada entre la persona i la societat.
Per definició, el concepte de Drets Humans és universal i igualitari, i incompatible amb els sistemes basats en la superioritat d’una casta, raça, poble, grup o classe social determinats. D’aquesta forma, el seu reconeixement és independent de factors particulars com l’estatus social, el sexe, l’ètnia o la nacionalitat. A més, per la seva condició d’inherents a la persona tenen un caràcter irrevocable, inalienable, intransmissible i irrenunciable. Segons la concepció de dret natural tradicional, són a més atemporals i independents dels contextos socials i històrics.


Actualment els Drets Humans gaudeixen d’una gran força moral i d’un recolzament creixent. A més, la doctrina dels Drets Humans s’estén més enllà del Dret i conformen una base ètica i moral que fonamenta la regulació de l’ordre polític contemporani. Legalment, es reconeixen en tractats internacionals i en el dret intern de nombrosos Estats, generalment en els seus textos constitucionals, amb la denominació de drets fonamentals, com succeeix en la Constitució d’Espanya, que els inclou dins del seu Título I.


La relació entre els conceptes de Drets Humans i de drets fonamentals, ha estat objecte d’estudi per nombrosos autors que de forma simplificada pot dir-se que han adoptat dues posicions.
D’una banda, els defensors de les teories de dret natural que consideren que l’existència dels Drets Humans és independent del seu reconeixement com drets constitucionals i, en conseqüència, són d’aplicació directa.
I, de l’altra, els impulsors de les teories dualistes, que atorguen importància tant al fonament moral dels drets com a la seva positivació en els textos constitucionals, que sostenen que els conceptes de Drets Humans i de drets constitucionals tenen un contingut equivalent.


Per a aprofundir en el coneixement d’aquesta matèria es pot consultar una àmplia documentació i una extensa bibliografia, fàcilment accessibles a la xarxa i en les biblioteques de diverses universitats i institucions de Drets Humans, com del Defensor del Pueblo.