Recomanacions, suggeriments i altres actuacions

Recomanacions i suggeriments

Aquestes són algunes actuacions del Defensor del Pueblo que il·lustren la nostra tasca en els últims anys en relació amb els drets dels nens i els adolescents:

  • Recomanació a la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat perquè es donés prioritat a l’acolliment familiar sobre el residencial en cas de situació de desemparament, especialment per als nens entre 3 i 6 anys. També es va recomanar que es prestés una atenció preferent als acolliments familiars de menors amb discapacitat o altres situacions d’una dificultat especial.
  • Suggeriment perquè s’aprovi un estatut de drets i deures de les famílies acollidores i es defineixin més clarament els tipus d’acolliment i la seva durada, en funció de l’edat i les circumstàncies dels nens.

La ministra de Sanitat ha acceptat la Recomanació.

  • Suggeriment al Ministeri d’Afers Exteriors perquè es dotés de visat dos menors fills d’una dona víctima de tràfic.

En ser acceptat aquest suggeriment els menors s’han pogut reunir amb la seva mare després de tres anys. La dona, que va arribar a Espanya cap al final de 2010, va obtenir la residència per col•laboració amb les forces policials. El servei internacional de cerca de la Creu Roja va poder localitzar dos dels seus fills. Després de sotmetre’ls a les proves d’ADN i comprovar el vincle familiar es van iniciar els tràmits per reunir mare i fills.

  • Recomanació a la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana perquè les direccions territorials milloressin la gestió dels menors tutelats, en especial pel que fa a les pensions i les prestacions que els poguessin correspondre. En el cas analitzat, el menor, orfe, només va poder obtenir la pensió corresponent gràcies als esforços de la persona que el tenia acollit, qui, en no ser-ne el tutor, no el podia representar.

La Conselleria ha acceptat la Recomanació.

  • Recomanació al Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques perquè estengui al personal funcionari la possibilitat d’acollir-se a un permís de reducció de jornada retribuït en cas de malaltia greu d’un fill que requereixi una atenció continuada en el domicili i no només mentre duri l’hospitalització, cosa a la qual sí que tenen dret els empleats públics de caràcter laboral.

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha acceptat la Recomanació del Defensor del Pueblo i té previst desenvolupar una norma reglamentària.

  • Diverses Recomanacions que afecten directament o indirectament menors migrants.

El 2011 es van produir diverses reformes legals i canvis importants en procediments administratius impulsats per les Recomanacions formulades pel Defensor del Pueblo. És el cas de la reforma efectuada en la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, de la Llei Orgànica 10/2011, de 27 de juliol, que permet que qualsevol ciutadana estrangera en situació irregular víctima de violència de gènere pugui acudir a la policia a denunciar, sense que es pugui iniciar un expedient d’expulsió en contra seva. La necessitat d’aquesta reforma havia estat indicada reiteradament per aquesta Institució.

La Llei 10/2011 esmentada introdueix uns avanços importants en la lluita contra el tràfic d’éssers humans, també en la línia del que havia sol·licitat el Defensor del Pueblo. El nou Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, aprovat pel Reial Decret 557/2011, reconeix finalment que els ciutadans estrangers en situació irregular pares de menors espanyols, puguin al·legar aquesta condició com a mostra del seu arrelament a Espanya.

La necessitat que el dret a ser escoltat dels menors estrangers no acompanyats fos incorporat correctament en el procediment de repatriació també s’ha inclòs expressament en el nou reglament de la llei d’estrangeria, de manera que recull una recomanació formulada pel Defensor del Pueblo l’any 2005.

  • Les recomanacions recollides en l’informe Centres de protecció de menors amb trastorns de conducta i en situació de dificultat social van tenir una àmplia repercussió i aplicació pràctica.

Es van visitar un nombre considerable de centres i es van detectar disfuncions, tant en les instaŀlacions d’alguns d’aquests centres com en els criteris de derivació i els programes d’atenció. Les Recomanacions van donar lloc al tancament d’alguns dels centres i a l’adopció de mesures relatives als programes d’atenció en el centre i les condicions prèvies a l’ingrés, amb repercussió en l’àmbit normatiu i judicial.