En aquest apartat es relacionen els MNP que s’han anat creant en diversos països després de subscriure els corresponents estats el Protocol facultatiu de la Convenció contra la tortura i altres tractes i penes cruels, inhumans o degradants, adoptat per l’Assemblea de les Nacions Unides a Nova York el 18 de desembre del 2002, i incloem a més enllaços a les pàgines web corresponents

MNP in the World

Informes sobre España, legislación y organismos

  • Apareixen en aquest apartat alguns dels organismes i entitats més significatius que tenen como a fi fonamental la prevenció i la lluita contra la tortura i qualsevol altre tracte cruel, inhumà o degradant, que inclou alhora els corresponents enllaços als respectius portals web institucionals.
  • Subcomitè per a la Prevenció de la Tortura i altres Tractes Cruels, Inhumans o Degradants (SPT)
  • Fou creat pel Protocol facultatiu de la Convenció contra la Tortura. Té la seu a Ginebra i fa de manera habitual dos períodes de sessions l’any. Publica les seves interpretacions del contingut de les disposicions de drets humans en forma d’observacions generals
  • Comité contra la Tortura (CAT)
  • Creat pel Conveni contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants. Elabora informes de la situació en cada estat membre i examina en determinades circumstàncies denúncies de particulars i investigacions en aquest camp. Té la seu a Ginebra.
  • Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants (CPT)
  • Es creà el 1987 en el marc del conveni del Consell d’Europa per a aquesta matèria. La seva activitat forma part del sistema del Consell d’Europa per a la protecció dels drets humans com a mecanisme previsor, que actua en coŀlaboració amb el mecanisme judicial de control que és el Tribunal Europeu de Drets Humans.
  • Associació per a la Prevenció de la Tortura (APT)
  • És una organització no governamental que treballa en el camp dels drets humans i especialment en la lluita contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants. Ha tingut una participació molt activa en la promoció del Protocol facultatiu de la Convenció contra la tortura de Nacions Unides.