Recomendaciones, suxestións e outras actuacións ilustrativas

Recomendaciones e suxestións

Estas son algunhas actuacións do Defensor del Pueblo que ilustran o noso labor nos últimos anos respecto dos dereitos dos nenos e adolescentes:

  • Recomendación á Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade para que nos traballos de actualización da lexislación sobre protección á infancia se concedese prioridade ao acollemento familiar sobre o residencial en caso de situación de desamparo, especialmente para os nenos entre 3 e 6 anos. Tamén se recomendou que se prestase atención preferente aos acollementos familiares de menores con discapacidade ou outras situacións de especial dificultade.
  • Suxestión para que se aprobe un estatuto de dereitos e deberes das familias acolledoras e se definan máis claramente os tipos de acollemento e a súa duración, en función da idade e circunstancias dos nenos.

A Ministra de Sanidade aceitou a Recomendación.

  • Suxestión o Ministerio de Asuntos Exteriores para que se dote de visado a dous menores, fillos dunha muller vítima de trata: Ao aceptar esta suxestión, os nenos reuníronse coa súa nai despois de tres anos de separación. A muller, que chegou a España a finais de 2010, obtivo a residencia como axudante da policía nas súas consultas. O servizo internacional de trazado da Cruz Vermella conseguiu localizar a dous dos seus fillos. Despois de darlles probas de ADN e probar a relación familiar, iniciáronse procesos para reunir a nai e os fillos.
  • Recomendación á Consellería de Benestar Social da Generalitat Valenciana para que as Direccións Territoriais mellorasen a xestión dos menores tutelados, en especial no referido ás pensións e prestacións que puidesen corresponderlles. No caso analizado, o menor, orfo, só puido obter a pensión correspondente grazas aos esforzos da persoa que o tiña acolleito, quen ao non ser o seu titor non podía representalo.

A Consellería aceptou a Recomendación.

  • Recomendación ao Ministro de Facenda e Administracións Públicas para que estenda ao persoal funcionario a posibilidade de acollerse a un permiso de redución de xornada retribuído en caso de enfermidade grave dun fillo que requirise atención continuada en domicilio e non só mentres dure a súa hospitalización, algo ao que si teñen dereito os empregado públicos de carácter laboral.
  • O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas aceptou a Recomendación da Defensora del Pueblo ten previsto desenvolver unha norma regulamentaria.
  • Diversas Recomendacións que afectan directa ou indirectamente a menores inmigrantes.

En 2011 producíronse varias reformas legais e importantes cambios en procedementos administrativos impulsados polas Recomendacións formuladas polo Defensor do Pobo. É o caso da reforma operada na Lei Orgánica 4/2000, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, da Lei Orgánica 10/2011, de 27 de xullo, que permite que calquera cidadá estranxeira en situación irregular, vítima de violencia de xénero, poida acudir á policía a denunciar, sen que poida iniciarse un expediente de expulsión na súa contra. A necesidade desta reforma fora reiteradamente sinalada por esta Institución.

A citada Lei 10/2011 introduce importantes avances na loita contra a trata de seres humanos, tamén na liña do solicitado polo Defensor do Pobo. O novo Regulamento da Lei Orgánica 4/2000, aprobado polo Real Decreto 557/2011, recoñece finalmente que os cidadáns estranxeiros en situación irregular, pais de menores españois poidan alegar esta condición como mostra do seu arraigamento en España.

A necesidade de que o dereito a ser oído dos menores estranxeiros non acompañados fose correctamente incorporado no procedemento de repatriación, foi tamén expresamente incluído no novo Regulamento da Lei de estranxeiría, recollendo así unha Recomendación formulada polo Defensor del Pueblo no ano 2005.

  • As Recomendacións recolleitas no informe “Centros de protección de menores con trastornos de conduta e en situación de dificultade social” tiveron unha ampla repercusión e aplicación práctica.

Visitáronse un número considerable de centros, e foron detectadas disfuncións tanto nas instalacións dalgúns deles, como nos criterios de derivación e programas de atención. As Recomendacións deron lugar á pechadura dalgúns dos centros e á adopción de medidas relativas aos programas de atención no centro e as condicións previas ao ingreso, con repercusión no ámbito normativo e xudicial.