Coordinació dels assumptes que afecten els drets dels infants i els adolescents

Coordinació dels assumptes

En aquest mandat, en què la defensora del poble és Soledad Becerril, la Junta de Coordinació i Règim Interior ha designat l’adjunta segona, Concepció Ferrer, com la persona encarregada de la coordinació de les tasques de les diferents àrees sobre drets dels infants, amb l’objectiu d’emparar-los i defensar-los millor. La Defensora i els adjunts no treballen sols, hi ha un equip de persones que els ajuda.

Aquesta organització de les tasques ha permés complir les recomanacions del Comité de Drets de l’Infant. El Comité considera que els Estats part, en ratificar la Convenció sobre els Drets de l’Infant, es comprometen a establir una Institució Nacional de Drets Humans (INDH) que  promocione i protegisca els drets dels infants, d’acord amb els principis de previsió constitucional, independència, mandat ampli, composició plural, recursos suficients i accessibilitat per a les persones que hagen patit o puguen patir violacions dels seus drets (Observació general núm. 2, de novembre de 2002).

El Comité de Drets de l’Infant insisteix, a més, que aquesta INDH ha de vigilar, promoure i protegir els drets de l’infant amb independència i eficàcia. Les funcions de promoció i protecció dels drets de l’infant han de formar part de les seues activitats principals. També recomana que la seua estructura incloga un comissionat especialitzat o una secció específica que s’encarregue i done visibilitat a les seues actuacions a favor dels drets dels infants.

L’any 2000, el Defensor del Pueblo va ser reconegut per les Nacions Unides com a Institució Nacional de Drets Humans (INDH) que compleix plenament els principis que es requereixen per promoure i protegir els drets humans i, com a tal, ha de promoure i protegir també els drets reconeguts en la Convenció sobre els Drets de l’Infant i donar visibilitat als treballs efectuats en compliment d’aquest mandat.