Condicions generals d’ús del portal

Els usuaris cal que llegeixin aquestes Condicions Generals d’Ús d’aquesta pàgina web. L’ús o accés a aquest lloc implica el coneixement i la plena acceptació dels advertiments legals i condicions que s’especifiquen tot seguit.

Així mateix, la utilització de determinats serveis a disposició dels usuaris d’aquest lloc oficial pot estar sotmesa a condicions especials, advertiments o instruccions que també cal que aquells les consultin i acceptin sense reserves.

La web www.defensordelpueblo.es ha estat creada, és mantinguda i és propietat del Defensor del Pueblo, l’adreça del qual, a la qual poden dirigir-se els usuaris, és:

  • Defensor del Pueblo
  • Calle Zurbano 42
  • 28010 Madrid
  • ESPANYA

La utilització del lloc oficial del Defensor del Pueblo es fa amb caràcter gratuït.

L’accés a determinats serveis està supeditat al registre de l’usuari a les bases de dades del Defensor del Pueblo.

L’Oficina del Defensor del Pueblo es reserva el dret de denegar l’accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

El Defensor del Pueblo autoritza la descàrrega gratuïta dels continguts inclosos en el Portal, tret que s’indiqui el contrari de manera expressa en el mateix Portal, i en queda expressament prohibida qualsevol alteració o manipulació.

La informació, la presentació i els serveis que ofereix aquest lloc poden ser sotmesos a canvis periòdics o puntuals, susceptibles de dur-los a terme lliurement el Defensor del Pueblo sense que estigui obligat a comunicar-ho als usuaris.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

El nom de domini “defensordelpueblo.es” i tots aquells que serveixin per accedir de manera directa a aquest lloc oficial són de titularitat exclusiva del Defensor del Pueblo , així com els drets de propietat intel·lectual, el seu disseny i els codis que conté, tret que s’indiqui una titularitat diferent.

La indeguda utilització d’aquests implicaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans que preveu la Llei.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, enregistraments, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc oficial estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

L’usuari queda expressament autoritzat pel Defensor del Pueblo a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar els continguts protegits (textos, imatges, gràfics i material multimèdia), sempre que això es faci per a finalitats personals i privades de l’usuari, sense finalitat comercial o de distribució i sense modificar o alterar els anteriors drets i continguts.

Política de galetes

Les galetes són fitxers que es descarreguen en el dispositiu del ciutadà que accedeix a una pàgina web. Aquests arxius permeten emmagatzemar i recuperar informació de l’usuari o del seu dispositiu, per millorar la seva navegació. Són instal·lades durant la navegació, bé pel lloc web visitat o per tercers relacionats amb aquest.

Informació sobre galetes utilitzades en el portal del Defensor del Pueblo:

  • Seguretat: per a funcionament del lloc i de la infraestructura tècnica que el suporta. Galeta pròpia de sessió TS01e3086e
  • Google Analytics: eina que ajuda el lloc web del Defensor del Pueblo a recordar i mesurar el que ha fet un usuari a les nostres pàgines. Galeta de tercers i de sessió _ga, _gat.
  • Google Maps: per registrar l’origen de l’usuari, així com les keywords. galetes de tercers i de sessió _NID i _PREF.
  • Twitter: en fer ús del plugin social de Twitter per compartir informació del nostre lloc web. Galeta de tercers i de sessió _utma i _utmb
  • Hotjar: eina que ajuda el lloc web del Defensor del Pueblo a mesurar les accions realitzades per un usuari a les nostres pàgines i entendre quins són els elements més rellevants galetes: _hjUserId, _hjIncludedInSample

En cap cas les galetes del Web del Defensor accedeixen a informació del disc del dispositiu de l’usuari, ni a galetes d’altres proveïdors.
El ciutadà pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes del Defensor del Pueblo utilitzant el seu navegador, pot fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordinador. Més informació a:

Dret aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals d’Ús es regeixen per les lleis espanyoles. Qualsevol disputa en relació amb el lloc web del Defensor del Pueblo se substanciarà davant la jurisdicció espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb motiu de la visita al portal o de l’ús dels serveis que s’hi ofereixen, el Defensor del Pueblo i la persona usuària acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del domicili d’aquesta última, sempre que estigui situat en territori espanyol.