En què no podem ajudar

Quan no et podem ajudar

El Defensor del Pueblo no pot actuar si no hi ha hagut intervenció de les administracions públiques.

Si es tracta de conflictes entre particulars o amb empreses privades que no siguin agents de l’Administració.

Si ha passat més d’un any des del moment en què s’ha tingut coneixement dels fets objecte de la queixa.

Si es tracta de queixes anònimes, si no s’especifiquen els motius concrets de la queixa, si s’aprecia mala fe o són queixes la tramitació de les quals pot comportar perjudicis a drets legítims de tercers.

Si es planteja disconformitat amb el contingut d’una resolució judicial o si el cas està pendent de resolució pels tribunals.