Com treballa el Defensor en defensa dels drets dels nens i els adolescents

En defensa dels drets

El Defensor del Pueblo és una garantia institucional dels drets fonamentals de tots, també dels nens i els adolescents. El seu objectiu és que els drets de la infància i l’adolescència que recullen la nostra Constitució i la Convenció de Drets del Nen siguin una realitat a Espanya.

La nostra funció principal consisteix a atendre les queixes que plantegen els nens o els adults sobre actuacions incorrectes o irregulars de les administracions, institucions i autoritats públiques en què estiguin afectats els drets dels nens o els adolescents.

Rebem aquestes queixes per qualsevol dels mitjans habilitats: formulari web (requereix DNI/NIF/CIF/NIE), correu electrònic (no requereix DNI/NIF/CIF/NIE), correu postal, fax i també personalment a la sala de visites (c/ Zurbano, 42, 28010 Madrid).

En cas que, un cop investigada la queixa, es conclogui que l’actuació ha estat incorrecta, el Defensor del Pueblo emet una resolució en què recomana a l’administració responsable que modifiqui la seva actuació o que adopti mesures per tal d’evitar que aquestes actuacions es tornin a produir.

Algunes de les resolucions de més rellevància en l’àmbit dels drets dels nens i els adolescents es poden trobar a la pestanya “Recomanacions, suggeriments i altres actuacions rellevants”.

La Institució del Defensor del Pueblo també actua per iniciativa pròpia si coneix fets o actuacions en què es poden estar produint vulneracions dels drets humans. Són les denominades “actuacions d’ofici”. En el marc d’aquestes actuacions també es formulen Recomanacions i Suggeriments a les Administracions públiques.

Així mateix, el Defensor del Pueblo efectua visites a centres o serveis que atenen nens i adolescents, ja sigui en l’àmbit de la salut, l’educació, la protecció, etc.

Cada any, el Defensor del Pueblo envia un informe a les Corts Generals en què ret comptes de la seva activitat i relata les irregularitats més greus i rellevants en relació amb els drets fonamentals que cometen les administracions públiques. Prem sobre Informes anuals per consultar-los.

Una altra activitat del Defensor del Pueblo consisteix en l’elaboració d’informes i estudis monogràfics sobre situacions en què considera que hi ha drets humans en risc. També ho fa quan es tracta de drets dels nens i els adolescents. Els informes i els estudis monogràfics relatius als drets dels nens es poden consultar a la pestanya Informes i estudis monogràfics sobre drets dels nens i els adolescents.