Quines són les actuacions més freqüents?

Actuacions més freqüents

Educació

Es tramiten moltes queixes sobre l’escassetat de mitjans personals (docents i no docents) i materials en els centres; la denegació d’ajudes econòmiques destinades a diferents finalitats educatives (l’escolarització en nivells no obligatoris; l’adquisició de llibres de text) o la denegació de la prestació gratuïta de determinats serveis escolars complementaris (el transport, el menjador escolar, etc.); les beques i les ajudes a l’estudi; el mal estat de les instal·lacions educatives; el sistema d’admissió d’alumnes; les sancions als alumnes; la violència escolar; i la informació que els centres d’ensenyament proporcionen als pares. La institució intervé a favor de l’educació inclusiva dels nens amb discapacitat, en aplicació de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, i sobre l’atenció inadequada a alumnes amb problemes d’aprenentatge (alumnes amb dislèxia, afectats per trastorn de dèficit d’atenció per hiperactivitat, etc.).

Política social

Cal destacar les queixes relatives al tracte rebut pels menors en centres de protecció; la durada dels procediments per acollir o adoptar menors tant a Espanya com en altres països; l’escassetat de recursos i programes de suport a les famílies i als menors amb problemes específics; i la estada prolongada en centres de menors malgrat que les normes prioritzen l’acolliment familiar.

Menors estrangers

Les queixes versen sobre la determinació de l’edat dels menors estrangers no acompanyats; la declaració de desemparament i l’abast i la cessació de la tutela; els problemes en la documentació de la residència legal; els trasllats de menors entre Comunitats Autònomes; el Registre Central de Menors no acompanyats; les repatriacions i els menors víctimes de tràfic.

Menors i justícia

Moltes de les queixes fan referència a les dilacions produïdes en la tramitació dels procediments judicials que afecten els menors; a menors víctimes de maltractaments i abusos sexuals; la sostracció interparental; el tracte en centres d’internament de menors infractors; la responsabilitat administrativa del menor.