Política de Privacitat

Política de Privacitat

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

D’acord amb el que estableix la normativa vigent, us informem que les dades personals que pugueu facilitar durant l’ús del web www.defensordelpueblo.es (en endavant «el Web») seran tractades en qualitat de Responsable del tractament pel DEFENSOR DEL PUEBLO amb seu al C/Zurbano, 42, 28010 – Madrid conforme al que estableix tant en la normativa de protecció de dades vigent com en la Instrucció del Defensor del Pueblo del 20 de maig de 2015 (BOE del 13 de juliol de 2015) on s’estableix el procediment perquè els ciutadans puguin obtenir gratuïtament informació sobre les seves dades i igualment procedir a exercir-hi els seus drets.

Podreu posar-vos en contacte amb el delegat de Protecció de Dades del DEFENSOR DEL PUEBLO a través del correu electrònic: dpo@defensordelpueblo.es.

2. ESTEU OBLIGATS A FACILITAR DADES PERSONALS?

La visita al Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. No obstant això, l’ús d’alguns dels serveis disponibles a la web depèn de l’emplenament de formularis d’informació personal.
Les dades que se sol•licitin en els diferents formularis de la web són les necessàries per prestar els serveis sol•licitats. La negativa a proporcionar les dades assenyalades com a necessàries pot suposar la impossibilitat de prestar aquests serveis adequadament. Així mateix, podreu facilitar dades de manera voluntària amb l’objectiu que aquests serveis es puguin prestar de manera òptima.

Igualment, determinades funcionalitats del web depenen que autoritzeu el tractament de les vostres dades personals.

3. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ EL DEFENSOR DEL PUEBLO LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals que faciliteu per a la prestació dels diferents serveis posats a disposició a través del Lloc Web es tractaran per part del DEFENSOR DEL PUEBLO segons les finalitats següents:

 • En el cas de LA VOSTRA QUEIXA (https://www.defensordelpueblo.es/tu-queja/01-description/) la finalitat és el registre de la queixa de l’usuari per sol•licitar ajuda per a la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques.
 • En el cas de CONSULTEU LA VOSTRA QUEIXA (https://www.defensordelpueblo.es/area-privada/) la finalitat és gestionar l’accés a l’àrea privada dels usuaris.
 • En el cas de SOL•LICITEU LES CLAUS D’ACCÉS (https://www.defensordelpueblo.es/area-privada/solicita-claves-acceso/) la finalitat és el registre dels usuaris per poder fer un seguiment detallat de la vostra queixa.
 • En el cas que escrigueu a algun correu de contacte facilitat, la finalitat serà contestar la sol•licitud realitzada.
 • En el cas de SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ DE NOVETATS, la finalitat serà l’enviament del nostre butlletí al correu electrònic indicat.
 • En el cas de SERVEIS D’ATENCIÓ TELEFÒNICA, les trucades fetes al servei d’Atenció al Client del DEFENSOR DEL PUEBLO es podran enregistrar per motius de qualitat del servei, i les finalitats segons la sol•licitud realitzada pel ciutadà coincidiran amb les finalitats expressades anteriorment.

Igualment, us informem que determinades funcionalitats del web depenen de l’ús de COOKIES, de manera que, en el cas que no hagueu denegat la possibilitat d’acceptar-les, es procedirà al tractament de determinada informació relacionada amb l’ús del web. Podeu veure les condicions d’ús a la «Política de Cookies».

En el moment de sol•licitar qualsevol dels serveis o fer ús de les funcionalitats indicades, se us oferirà informació més detallada sobre els tractaments concrets.

4. DURANT QUANT TEMPS TRACTARÀ EL DEFENSOR DEL PUEBLO LES DADES PERSONALS?

Les dades de l’Usuari es conservaran mentre siguin necessàries per defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques i, un cop finalitzada aquesta prestació, les vostres dades es conservaran durant els terminis legalment exigits per a les possibles responsabilitats derivades del servei prestat.

En el cas d’enregistrament de trucades telefòniques per motius de qualitat, el temps màxim de conservació serà de sis mesos.

5. QUINES CATEGORIES DE DADES DE L’USUARI TRACTARÀ EL DEFENSOR DEL PUEBLO?

Les dades personals necessàries per a la prestació dels diferents serveis disponibles a la web són les que indica el formulari corresponent habilitat per a això.

6. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’Usuari per part del DEFENSOR DEL PUEBLO s’empara en la sol•licitud per part de l’Usuari dels serveis posats a disposició a través del web o, si s’escau, en el consentiment que se li sol•liciti per a finalitats determinades, i que podrà retirar en qualsevol moment.
No obstant això, en cas de revocar-ne el consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

7. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades personals facilitades per l’Usuari no es comunicaran a tercers, llevat que això sigui necessari per defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques o quan l’usuari n’hagués acceptat expressament la comunicació.

En el cas de presentació de queixes, les vostres dades es podrien comunicar a altres administracions públiques espanyoles competents, així com a altres comissionats, autonòmics i estrangers, la qual cosa podria incórrer en una transferència internacional de les dades als països competents sobre la vostra sollicitud.

8. QUINA RESPONSABILITAT TÉ L’USUARI?

L’Usuari serà responsable que les dades que facilita el DEFENSOR DEL PUEBLO siguin veritables, exactes, completes i actualitzades.

A aquests efectes, l’Usuari respondrà de la veracitat de totes les dades que comuniqui i ha de mantenir la informació que faciliti degudament actualitzada, de manera que respongui a la seva situació real.

També serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi al DEFENSOR DEL PUEBLO o a tercers.

9. QUINS DRETS TÉ L’USUARI?

L’Usuari pot enviar un escrit a l’adreça del DEFENSOR DEL PUEBLO o mitjançant correu electrònic dpo@defensordelpueblo.es, amb la referència «Protecció de Dades», adjuntant la fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sollicitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • Obtenir del DEFENSOR DEL PUEBLO la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sollicitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan l’interessat consideri que el DEFENSOR DEL PUEBLO ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

10. ÉS SEGUR FACILITAR LES DADES PERSONALS?

El DEFENSOR DEL PUEBLO tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació i adoptarà les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixin la seguretat de les vostres dades i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

11. POT CANVIAR LA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

El DEFENSOR DEL PUEBLO es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà al Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la posada en pràctica.

Última actualització: 7 de juny de 2018