Funció del Defensor

Els drets fonamentals no serien efectius si no hi hagués garanties. Per això la Constitució i les lleis disposen tot un sistema de controls que permet preveure, evitar o rectificar els casos i situacions en què un dret es troba en risc, o es perd. La primera garantia és l’anomenada reserva de llei: només per llei pot regular-se l’exercici dels drets i llibertats, llei que a més a més, i en qualsevol cas, ha de respectar el seu contingut essencial. Altres garanties especials són la tutela judicial, fins i tot en el cas d’alguns drets de caràcter preferent i sumari, i també el recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional.

El Defensor del Poble es configura com una garantia institucional dels drets constitucionals. El Defensor del Poble és un alt comissionat de les Corts Generals, és a dir, en rep un encàrrec i el designen per protegir i defensar els drets dels ciutadans reconeguts en el text constitucional (article 54 de la Constitució).

Entre les seves funcions destaca la de supervisar l’activitat de totes les administracions públiques (ministeris, conselleries de les comunitats autònomes, ajuntaments, etc.). La seva supervisió arriba també a l’activitat de les empreses públiques i dels agents o coŀlaboradors de les administracions quan tenen fins públics o menen serveis públics.

El 1981 les Corts Generals van aprovar la Llei orgànica 3/1981, del 6 d’abril, del Defensor del Poble, i la institució començà l’activitat el 28 de desembre del 1982, després de ser-ne elegit el primer titular.

Qualsevol ciutadà espanyol o estranger, persona física o jurídica, sigui quina sigui la seva edat o la seva situació legal a Espanya, pot recórrer al Defensor del Poble, individualment o coŀlectivament, i presentar una queixa si considera que les administracions públiques espanyoles han vulnerat els drets reconeguts a la Constitució.

A més de presentar les seves queixes, els ciutadans poden soŀlicitar al Defensor del Poble que interposi un recurs d’inconstitucionalitat o un recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional, en els casos i amb els requisits previstos per la llei.

Si al Defensor del Poble no li competeix la investigació d’una queixa, en comunica per carta al ciutadà el motiu o les causes, si bé sempre que és possible intenta orientar-lo sobre les vies alternatives a les quals pot recórrer.

Un cop admesa a tràmit la queixa, el Defensor del Poble es posa en contacte amb l’Administració involucrada per obtenir informació sobre el cas. Durant tot el procés manté informat el ciutadà sobre la investigació i les respostes rebudes de l’Administració. Finalitzada la investigació, comunica a l’interessat les conclusions.

El Defensor del Poble no pot modificar o anuŀlar els actes i les resolucions de les administracions públiques, ni tampoc pot donar-los ordres, però si conclou que s’han vulnerat els drets constitucionals, aleshores pot suggerir o recomanar a qualsevol administració que prengui mesures per paŀliar o corregir la situació. Si com a conseqüència de les investigacions el Defensor del Poble es convenç que l’aplicació rigorosa d’una norma pot conduir a situacions injustes, llavors pot demanar la modificació de la norma.

El Defensor del Poble no pot intervenir si un jutge o tribunal ja està jutjant o ha jutjat la qüestió plantejada en una queixa. La causa d’aquesta limitació és el respecte al poder judicial, atès que un cop sotmès un assumpte al seu control li correspon en exclusiva jutjar i fer executar la cosa jutjada. Igualment, la discrepància amb les resolucions judicials ha de plantejar-se davant els mateixos jutjats i tribunals per les vies previstes a les lleis processals, i tampoc escau en aquest cas la intervenció del Defensor del Poble.

Per altra banda, el Defensor del Poble també pot actuar d’ofici, és a dir, sense necessitat de queixa ciutadana prèvia. Cada any elabora un informe sobre la seva activitat que ha de presentar a les Corts Generals, i també informes monogràfics sobre qüestions concretes relatives a l’exercici dels drets constitucionals. En altres apartats del web (“Qui som” – “Les seves competències”) hi ha descripcions més completes de les nostres funcions.