Organització

La institució del Defensor del Pueblo com a alt comissionat de les Corts Generals per defensar els drets constitucionals està constituïda per la titular de la institució, elegida pel Congrés dels Diputats i el Senat; l’adjunt primer i l’adjunta segona, designats per la defensora prèvia conformitat de les Corts Generals; el secretari general, nomenat lliurement per la defensora (funcionari públic), i el personal al servei de la institució.

El Defensor del Pueblo té personal propi, seleccionat lliurement per aquest cos d’acord amb els principis de mèrit i capacitat, procurant donar prioritat als funcionaris públics (article 31.3 del Reglament d’organització i funcionament del Defensor del Pueblo, aprovat per les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat).

El personal al servei del Defensor del Pueblo per al 2024 està format per 183 persones.

En la institució presta el seu servei personal d’altres organismes públics: de la seguretat i custòdia de les seus s’encarrega el Cos Nacional de Policia, i els vehicles oficials disposen de conductors del Parc Mòbil de l’Estat.

Organigrama complet