ATENCIÓ A LES VÍCTIMES D’ABUSOS SEXUALS EN L’ÀMBIT DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA I EL PAPER DELS PODERS PÚBLICS

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES EN L’ATENCIÓ A LES VÍCTIMES D’ABUSOS SEXUALS

L’usuari queda informat que les dades de caràcter personal facilitades seran tractades per la Unitat de Suport a les Víctimes, i que la finalitat d’aquest tractament és elaborar un informe sobre les denúncies per abusos sexuals en l’àmbit de l’Església catòlica i el paper dels poders públics. L’elaboració d’aquest informe va ser encomanat al Defensor del Pueblo pel Congrés dels Diputats el 25 de febrer de 2022 i aprovat en el Congrés dels Diputats el 10 de març de 2022.

El Defensor del Pueblo ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades personals facilitades, així com per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats.

Les dades personals seran conservades durant l’elaboració de l’informe i, com a màxim, durant el termini de prescripció de les accions legals corresponents, llevat que la persona interessada n’autoritzi el tractament per un termini superior. En tot cas, el Defensor del Pueblo es reserva el dret a conservar les dades dels usuaris en els casos en què sigui necessari per complir les obligacions i responsabilitats imposades per les lleis o normes de compliment obligat, o quan així sigui requerit per mandat d’autoritat competent d’acord amb el dret.

L’usuari té dret, en la mesura que siguin aplicables, a exercir els seus drets, posant-se en contacte amb el Defensor del Pueblo, per:

  • Revocar els consentiments atorgats o oposar-se al tractament de les dades personals emparades en l’interès legítim del Defensor del Pueblo.
  • Obtenir confirmació sobre si el Defensor del Pueblo tracta dades personals que el concerneixen o no.
  • Accedir a les seves dades personals.
  • Rectificar los datos inexactos o incompletos.
  • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
  • Sol·licitar la supressió de les dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  • Obtenir del Defensor del Pueblo la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades.
  • Presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, com a autoritat de control.

L’usuari pot posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades del Defensor del Pueblo a través del correu electrònic dpo@defensordelpueblo.es. L’exercici dels drets de l’usuari es pot veure limitat quan no sigui compatible amb el compliment dels deures públics encomanats, d’acord amb la legislació aplicable.

Consulteu el registre d’activitats de tractament de dades personals (fitxer d’Excel en castellà).