Quines són les actuacions més freqüents

Actuacions més freqüents

Educació

Es tramiten moltes queixes sobre l’escassetat de mitjans personals (docents i no docents) i materials als centres; la denegació d’ajudes econòmiques destinades a diferents finalitats educatives (l’escolarització en nivells no obligatoris, l’adquisició de llibres de text) o la denegació de la prestació gratuïta de determinats serveis escolars complementaris (el transport, el menjador escolar…); les beques i les ajudes a l’estudi; el mal estat de les instal·lacions educatives; el sistema d’admissió de l’alumnat; les sancions a aquest; la violència escolar, i la informació que els centres d’ensenyament proporcionen a les famílies. La institució intervé a favor de l’educació inclusiva dels infants amb discapacitat, en aplicació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, i sobre l’atenció inadequada a alumnat amb problemes d’aprenentatge (amb dislèxia, afectats per trastorn de dèficit d’atenció per hiperactivitat…).

Política social

Cal destacar les queixes relatives al tracte que reben els menors a centres de protecció, la durada dels procediments per acollir o adoptar menors tant a Espanya com en altres països, l’escassetat de recursos i programes de suport a les famílies i als menors amb problemes específics i l’estada prolongada a centres de menors malgrat que les normes prioritzen l’acolliment familiar.

Menors estrangers

Les queixes versen sobre la determinació de l’edat dels menors estrangers no acompanyats, la declaració de desemparament i l’abast i la cessació de la tutela, els problemes amb la documentació de la residència legal, els trasllats de menors entre comunitats autònomes, el registre central de menors no acompanyats, les repatriacions i els menors víctimes de tràfic.

Menors i justícia

Moltes de les queixes fan referència a les dilacions que es produeixen en la tramitació dels procediments judicials que afecten els menors, menors víctimes de maltractaments i abusos sexuals, la sostracció interparental, el tracte als centres d’internament de menors infractors, la responsabilitat administrativa del menor.