Com treballa el Defensor en defensa dels drets dels infants i els adolescents

En defensa dels drets

Els drets fonamentals no serien efectius si no hi haguera garanties. El Defensor del Pueblo és una garantia institucional dels drets fonamentals de tots, també dels infants i els adolescents. El seu objectiu és que els drets de la infància i l’adolescència que recullen la nostra Constitució i la Convenció sobre els Drets de l’Infant siguen una realitat a Espanya.

En aquest àmbit, la nostra funció principal consisteix a atendre les queixes que plantegen els infants o els adults sobre actuacions incorrectes o irregulars de les administracions, les institucions i les autoritats públiques en què estiguen afectats els drets dels infants o els adolescents.

Rebem aquestes queixes per qualsevol dels mitjans habilitats: formulari web (requereix DNI/NIF/CIF/NIE), correu electrònic (no requereix DNI/NIF/CIF/NIE), correu postal, fax i també personalment a la sala de visites (c/ Zurbano, 42, 28010 Madrid). En cas que després de la investigació de la queixa es concloga que l’actuació ha sigut incorrecta, el Defensor del Pueblo emet una resolució en què recomana a l’administració responsable que en modifique l’actuació o que adopte mesures per evitar que aquestes actuacions es tornen a produir. Les resolucions poden ser recomanacions, suggeriments o recordatoris de deures legals.

Algunes de les resolucions més rellevants en l’àmbit dels drets dels infants i els adolescents es poden trobar en la pestanya “Recomanacions, suggeriments i altres actuacions rellevants”.

La institució del Defensor del Pueblo també actua per iniciativa pròpia si coneix fets o actuacions en què es poden estar produint vulneracions dels drets humans. Aquestes es denominen actuacions d’ofici. En el marc d’aquestes actuacions, també es formulen recomanacions i suggeriments a les administracions públiques.

Així mateix, el Defensor del Pueblo visita centres o serveis que atenen infants i adolescents, siga en l’àmbit de la salut, l’educació, la protecció, etc. En alguns casos, les visites tenen l’origen en una queixa o informació preocupant que s’ha obtingut per mitjà d’alguna persona, organització social o mitjà de comunicació. Les visites se centren a les residències d’acolliment de menors i als centres per al compliment de mesures judicials d’internament, zones de detenció a comissaries, unitats hospitalàries, etc.

Cada any, el Defensor del Pueblo envia un informe a les Corts Generals en què ret comptes de la seua activitat i relata les irregularitats més greus i rellevants, en relació amb els drets fonamentals, que cometen les administracions públiques. Fes clic sobre Informes anuals per consultar-los.

Una altra activitat del Defensor del Pueblo és elaborar informes i estudis monogràfics sobre situacions en què considera que hi ha drets humans en risc. Així mateix, ho fa quan es tracta de drets dels infants i els adolescents. Els informes i els estudis monogràfics relatius als drets dels infants es poden consultar en la pestanya Informes i estudis monogràfics sobre els drets dels infants i els adolescents.