En defensa dels drets

Els drets fonamentals no serien efectius si no hi haguera garanties. El Defensor del Pueblo és una garantia institucional dels drets fonamentals de tots, també dels xiquets i els adolescents. El seu objectiu és que els drets de la infància i l’adolescència que recullen la nostra Constitució i la Convenció de Drets del Xiquet siguen una realitat a Espanya.

En este àmbit, la nostra funció principal consistix a atendre les queixes que plantegen els xiquets o els adults sobre actuacions incorrectes o irregulars de les administracions, les institucions i les autoritats públiques en què estiguen afectats els drets dels xiquets o els adolescents.

Rebem estes queixes per qualsevol dels mitjans habilitats: formulari web (requerix DNI/NIF/CIF/NIE), correu electrònic (no requerix DNI/NIF/CIF/NIE), correu postal, fax i també personalment a la sala de visites (c/ Zurbano, 42, 28010 Madrid).
En cas que després de la investigació de la queixa es concloga que l’actuació ha sigut incorrecta, el Defensor del Pueblo emet una resolució en què recomana a l’administració responsable que modifique la seua actuació o que adopte mesures per tal d’evitar que estes actuacions es tornen a produir. Les resolucions poden ser recomanacions, suggeriments o recordatoris de deures legals.

Algunas de les resolucions de més rellevància en l’àmbit dels drets dels xiquets i els adolescents es poden trobar en la pestanya “Recomanacions, suggeriments i altres actuacions rellevants”.

La institució del Defensor del Pueblo també actua per iniciativa pròpia si coneix fets o actuacions en què es poden estar produint vulneracions dels drets humans. Són les denominades actuacions d’ofici. En el marc d’estes actuacions també es formulen recomanacions i suggeriments a les administracions públiques.

Així mateix, el Defensor del Pueblo efectua visites a centres o servicis que atenen xiquets i adolescents, ja siga en l’àmbit de la salut, l’educació, la protecció, etc. En alguns casos, les visites tenen el seu origen en una queixa o informació preocupant obtinguda a través d’alguna persona, organització social o mitjà de comunicació. Les visites se centren en les residències d’acolliment de menors i en els centres per al compliment de mesures judicials d’internament, zones de detenció en comissaries, unitats hospitalàries, etc.

Cada any, el Defensor del Pueblo envia un informe a les Corts Generals en què ret comptes de la seua activitat i relata les irregularitats més greus i rellevants en relació amb els drets fonamentals que cometen les administracions públiques. Prem sobre Informes anuals per consultar-los.

Una altra activitat del Defensor del Pueblo consistix en l’elaboració d’informes i estudis monogràfics sobre situacions en què considera que hi ha drets humans en risc. També ho fa quan es tracta de drets dels xiquets i els adolescents. Els informes i els estudis monogràfics relatius als drets dels xiquets es poden consultar en la pestanya Informes i estudis monogràfics sobre drets dels nens i els adolescents.