En defensa dels drets

Els drets fonamentals no serien efectius si no hi haguera garanties. El Defensor del Pueblo és una garantia institucional dels drets fonamentals de tots, també dels infants i els adolescents. El seu objectiu és que els drets de la infància i l’adolescència que recullen la nostra Constitució i la Convenció sobre els Drets de l’Infant siguen una realitat a Espanya.

En aquest àmbit, la nostra funció principal consisteix a atendre les queixes que plantegen els infants o els adults sobre actuacions incorrectes o irregulars de les administracions, les institucions i les autoritats públiques en què estiguen afectats els drets dels infants o els adolescents.

Rebem aquestes queixes per qualsevol dels mitjans habilitats: formulari web (requereix DNI/NIF/CIF/NIE), correu electrònic (no requereix DNI/NIF/CIF/NIE), correu postal, fax i també personalment a la sala de visites (c/ Zurbano, 42, 28010 Madrid). En cas que després de la investigació de la queixa es concloga que l’actuació ha sigut incorrecta, el Defensor del Pueblo emet una resolució en què recomana a l’administració responsable que en modifique l’actuació o que adopte mesures per evitar que aquestes actuacions es tornen a produir. Les resolucions poden ser recomanacions, suggeriments o recordatoris de deures legals.

Algunes de les resolucions més rellevants en l’àmbit dels drets dels infants i els adolescents es poden trobar en la pestanya “Recomanacions, suggeriments i altres actuacions rellevants”.

La institució del Defensor del Pueblo també actua per iniciativa pròpia si coneix fets o actuacions en què es poden estar produint vulneracions dels drets humans. Aquestes es denominen actuacions d’ofici. En el marc d’aquestes actuacions, també es formulen recomanacions i suggeriments a les administracions públiques.

Així mateix, el Defensor del Pueblo visita centres o serveis que atenen infants i adolescents, siga en l’àmbit de la salut, l’educació, la protecció, etc. En alguns casos, les visites tenen l’origen en una queixa o informació preocupant que s’ha obtingut per mitjà d’alguna persona, organització social o mitjà de comunicació. Les visites se centren a les residències d’acolliment de menors i als centres per al compliment de mesures judicials d’internament, zones de detenció a comissaries, unitats hospitalàries, etc.

Cada any, el Defensor del Pueblo envia un informe a les Corts Generals en què ret comptes de la seua activitat i relata les irregularitats més greus i rellevants, en relació amb els drets fonamentals, que cometen les administracions públiques. Fes clic sobre Informes anuals per consultar-los.

Una altra activitat del Defensor del Pueblo és elaborar informes i estudis monogràfics sobre situacions en què considera que hi ha drets humans en risc. Així mateix, ho fa quan es tracta de drets dels infants i els adolescents. Els informes i els estudis monogràfics relatius als drets dels infants es poden consultar en la pestanya Informes i estudis monogràfics sobre els drets dels infants i els adolescents.