En què no podem ajudar

Quan no et podem ajudar

El Defensor del Pueblo no pot actuar si no hi ha hagut intervenció de les Administracions públiques.

Si es tracta de conflictes entre particulars o amb empreses privades que no siguin agents de l’Administració.

Si ha transcorregut més d’un any des del moment en què s’hagi tingut coneixement dels fets objecte de la queixa.

Si es tracta de queixes anònimes, si no se n’especifiquen els motius concrets, si s’aprecia mala fe o en aquelles queixes la tramitació de les quals pugui ocasionar perjudicis a drets legítims de tercers.

Si es planteja disconformitat amb el contingut d’una resolució judicial o si el cas està pendent de resolució pels tribunals.