Publicacions i documentació

Informes anuals

Veure informes anuals

Informes i Estudis Monogràfics sobre els drets dels nens i els adolescents

  Fins avui, la Institució ha elaborat els informes monogràfics relatius a drets del nen següents:

 • Menors: estudis sobre la situació del menor en centres assistencials i d’internament i recomanacions sobre l’exercici de les funcions protectora i reformadora (1991)
 • Situació jurídica i assistencial del malalt mental a Espanya (1991)
 • Seguretat i prevenció d’accidents en àrees infantils (1997)
 • Violència escolar: el maltractament entre iguals en l’educació secundària obligatòria (2000)
 • El primer any de vigència de la llei reguladora de la responsabilitat penal dels menors (2002)
 • Escolarització de l’alumnat d’origen immigrant a Espanya: anàlisi descriptiva i estudi empíric Volum I (2003)
 • Escolarització de l’alumnat d’origen immigrant a Espanya: anàlisi descriptiva i estudi empíric Volum II (2003)
 • Informe sobre assistència jurídica als estrangers a Espanya (2005)
 • Violència escolar: el maltractament entre iguals en l’educació secundària obligatòria 1999-2006 (2007)
 • Centres de protecció de menors amb trastorns de conducta i en situació de dificultat social (2009)
 • Programació i continguts de la televisió i Internet: l’opinió dels menors sobre la protecció dels seus drets (2010)
 • La presència dels valors democràtics en el procés educatiu (2011)
 • Menors o adults. Procediments per a la determinació de l’edat (2011)
 • El tràfic d’éssers humans a Espanya: víctimes invisibles (2012), amb un capítol dedicat als nens víctimes de tràfic.
 • Actualització informe El tràfic d’éssers humans a Espanya (octubre 2013)
 • Gratuïtat dels llibres de text: programes, ajudes, préstecs i reutilització (novembre 2013)
 • L’Escolta i l’Interès superior del menor. Revisió judicial de mesures de protecció  i processos de família (mayo 2014)
  Legislació, documentació i altres enllaços d’interès
 • Convenció de Drets del Xiquet
 • Comitè de Drets del Xiquet
 • Observacions a Espanya del Comitè de Drets del Nen (2002, 2007, 2010)
 • Constitució espanyola
 • Llei orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor
 • II Pla Nacional Estratègic de la
 • UNICEF
 • OIT
 • ACNUR
 • Organització Internacional per a les Migracions