Política de Privacitat

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

D’acord amb el que s’estableix a la normativa vigent l’informem que les dades personals que puga facilitar durant l’ús del web www.defensordelpueblo.es (d’ara endavant «el Web») seran tractats en qualitat de Responsable del tractament pel DEFENSOR DEL PUEBLO amb seu al C/Zurbano, 42, 28010 – Madrid conforme al que s’estableix tant a la normativa de protecció de dades vigent com a la Instrucció del Defensor del Pueblo de 20 de maig de 2015 (BOE de 13 de juliol de 2015) on s’estableix el procediment perquè els ciutadans puguen obtenir gratuïtament informació sobre les seues dades i igualment procedir a exercir els seus drets sobre aquestes.

Podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del DEFENSOR DEL PUEBLO mitjançant el correu electrònic: dpo@defensordelpueblo.es.

2. ESTÀ OBLIGAT A FACILITAR DADES PERSONALS?

La visita al Web no suposa que l’usuari estiga obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. No obstant això, l’ús d’alguns serveis disponibles al Web depenen de l’emplenament de formularis d’informació personal.

Les dades que es sol•liciten en els diferents formularis del Web són els necessaris per prestar els serveis sol•licitats. La negativa a proporcionar les dades assenyalades com necessàries pot suposar la impossibilitat de prestar adequadament aquests serveis. Així mateix, podrà facilitar dades de manera voluntària amb l’objectiu que puguen prestar-se de manera òptima aquests serveis.

Igualment, determinades funcionalitats del web depenen del fet que vostè autoritze el tractament de les seues dades personals.

3. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ EL DEFENSOR DEL PUEBLO LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT DE TEMPS?

Les dades personals que facilite per a la prestació dels diferents serveis posats a disposició a través del Lloc Web seran tractats pel DEFENSOR DEL PUEBLO conforme a les següents finalitats:

 • En el cas de LA TEUA QUEIXA (https://www.defensordelpueblo.es/tu-queja/01-description/) la finalitat és el registre de la queixa de l’usuari per sol•licitar ajuda per a la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques.
 • En el cas de la CONSULTA DE LA TEUA QUEIXA (https://www.defensordelpueblo.es/area-privada/) la finalitat és gestionar l’accés a l’àrea privada dels usuaris.
 • n el cas de SOL•LICITA LES CLAUS D’ACCÉS (https://www.defensordelpueblo.es/area-privada/solicita-claves-acceso/) la finalitat és el registre dels usuaris per poder fer un seguiment detallat de la seua queixa.
 • En el cas de que escriga a algun correu de contacte facilitat, la finalitat serà la contestació a la sol•licitud realitzada.
 • En el cas de SUSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ DE NOVETATS, la finalitat serà l’enviament del nostre butlletí al correu electrònic indicat.
 • En el cas de SERVEIS D’ATENCIÓ TELEFÒNICA, les trucades realitzades al servei d’Atenció al Cliente del DEFENSOR DEL PUEBLO poden ser enregistrades per motius de qualitat del servei, i les finalitats depenent de la sol•licitud realitzada pel ciutadà, coincidiran amb les finalitats expressades anteriorment.

Igualment, l’informem que determinades funcionalitats del web depenen de l’ús de COOKIES, per la qual cosa, en el cas que no haja denegat la possibilitat del seu ús, es procedirà al tractament de determinada informació relacionada amb el seu ús del Web. Pot veure les condicions per al seu ús a la «Política de Cookies».

En el moment de sol•licitar qualsevol dels serveis o fer ús de les funcionalitats indicades, se li oferirà informació més detallada sobre els concrets tractaments.

4. DURANT QUANT DE TEMPS TRACTARÀ EL DEFENSOR DEL PUEBLO LES DADES PERSONALS?

Les dades de l’Usuari seran conservades mentre siguen necessàries per a la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques, i, una vegada finalitzada aquesta prestació, les seues dades seran conservades durant els terminis legalment exigits per a les possibles responsabilitats derivades del servei prestat.

En el cas de enregistrament de trucades telefòniques per motius de qualitat, el temps màxim de conservació serà de sis mesos.

5. QUÈ CATEGORIA DE DADES DE L’USUARI TRACTARÀ EL DEFENSOR DEL PUEBLO?

Les dades personals necessàries per a la prestació dels diferents serveis disponibles al Web seran els indicats al corresponent formulari habilitat per a aquest efecte.

6. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’usuari del DEFENSOR DEL PUEBLO s’empara en la sol•licitud per part de l’Usuari dels serveis posats a disposició a través del Web o, en el seu cas, en el consentiment que se li sol•licite per a finalitats determinades, i que podrà retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de revocar el seu consentiment, això no afectarà la sol•licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

7. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades personals facilitades per l’Usuari no seran comunicades a tercers, llevat que això siga necessari per a la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques o quan l’usuari haguera acceptat expressament la seua comunicació.

En el cas de presentació de queixes, les seues dades podrien ser comunicades a altres administracions públiques espanyoles competents, així com a altres comissionats, autonòmics i estrangers, la qual cosa podria incórrer en una transferència internacional de les dades als països competents sobre la seua sol•licitud.

8. QUINA RESPONSABILITAT TÉ L’USUARI?

L’Usuari serà responsable que les dades que facilita al DEFENSOR DEL PUEBLO siguen vertaderes, exactes, completes i actualitzades.

A aquest efecte, l’Usuari respondrà de la veracitat de totes les dades que comunique i haurà de mantindre degudament actualitzada la informació facilitada, de tal forma que responga a la seua situació real.

Igualment, serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcione a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això cause al DEFENSOR DEL PUEBLO o a tercers.

9. QUINS DRETS TÉ L’USUARI?

L’Usuari pot enviar un escrit a l’adreça del DEFENSOR DEL POBLE o a través de correu electrònic dpo@defensordelpueblo.es, amb la Referència «Protecció de Dades», adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats
 • Accedir a les seues dades personals
 • Rectificar les dades inexactes i incompletes
 • Sol•licitar la supressió de les seues dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser recollides
 • Obtenir del DEFENSOR DEL PUEBLO la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades
 • Sol•licitar la portabilitat de les seues dades
 • Reclamar davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan l’interessat considere que el DEFENSOR DEL PUEBLO ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades

10. ÉS SEGUR FACILITAR DADES PERSONALS?

El DEFENSOR DEL PUEBLO tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de conformitat amb el que es preveu en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs al fet que estan exposats.

11. POT CANVIAR LA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

El DEFENSOR DEL PUEBLO es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat a fi d’adaptar-la a les novetats legislatives que foren procedents. En aquests supòsits, anunciarà al Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seua posada en pràctica.

Última actualització: 7 de juny de 2018