El Defensor del Pueblo és l’Alt Comissionat de les Corts Generals encarregat de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans mitjançant la supervisió de l’activitat de les administracions públiques.

El Defensor del Pueblo  és escollit pel Congrés dels Diputats i el Senat, per una majoria de tres quints. El seu mandat dura cinc anys i no rep ordres ni instruccions de cap autoritat. Ha d’exercir les seues funcions amb independència i imparcialitat, amb autonomia i segons el seu criteri, i gaudix d’inviolabilitat i immunitat en l’exercici del seu càrrec.

Qualsevol ciutadà pot acudir al Defensor del Pueblo i sollicitar la seua intervenció, que és gratuïta, perquè investigue qualsevol actuació presumptament irregular de l’Administració pública o els seus agents. També pot intervindre d’ofici en casos que arriben al seu coneixement encara que no se n’haja presentat cap queixa.

El Defensor del Pueblo dóna compte de la seua gestió a les Corts Generals en un informe anual i pot presentar informes monogràfics sobre assumptes que considere greus, urgents, o que requerisquen especial atenció.

Després que l’Estat espanyol ratifiqués el Protocol facultatiu de la Convenció contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, adoptat per l’Assemblea de les Nacions Unides a Nova York el 18 de desembre de 2002, les Corts Generals atribuïren al Defensor del Poble les funcions de Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura (MNP) el novembre de 2009.

El Defensor del Pueblo, en la seua condició de MNP, fa visites preventives a qualsevol centre de privació de llibertat destinades a detectar problemes que pogueren afavorir la impunitat de les pràctiques de tortura o maltractaments. Les conclusions d’estes visites queden reflectides en l’informe que cada any presenta a les Corts Generals i al Subcomité per a la Prevenció de la Tortura de les Nacions Unides, amb seu a Ginebra.

El Defensor del Pueblo està auxiliado per dos adjunts, en els quals pot delegar les seues funcions.

Normativa

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrán supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Llegir més
Del 6 d’abril, del Defensor del Pueblo, modificada per la Llei orgànica 2/1992, del 5 de març (BOE n. 109, del 7 de maig del 1981, i n. 57, del 6 de març del 1992), i la Llei orgànica 1/2009, del 3 de novembre (BOE n. 266, del 4 de novembre del 2009). Llegir més
Aprovat per les meses del Congrés i del Senat, a proposta del Defensor del Pueblo, en la seva reunió conjunta del 6 d’abril del 1983. Modificat per les resolucions de les meses del Congrés dels Diputats i del Senat del 21 d’abril del 1992, del 26 de setembre del 2000 i del 25 de gener del 2012 (BOE n. 99, del 24 d’abril del 1992; n. 261, del 31 d’octubre del 2000; i n. 52, de l’1 de març del 2012). Llegir més
Del 6 de novembre, per la qual es regulen les relacions entre la institució del Defensor del Pueblo i les figures similars en les diverses comunitats autònomes (BOE, n. 271, del 12 de novembre del 1985). .
Per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal en la institució del Defensor del Poble (BOE núm. 166, del 13 de juliol de 2015). Correcció 27 octubre 2015 (BOE »núm. 284, de 27 de novembre de 2015)