Què és el Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo és l’alt comissionat de les Corts Generals encarregat de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans mitjançant la supervisió de l’activitat de les administracions públiques.

El Defensor del Pueblo és escollit pel Congrés dels Diputats i el Senat, per una majoria de tres cinquens. El mandat dura cinc anys i no rep ordres ni instruccions de cap autoritat. Ha d’exercir les seues funcions amb independència i imparcialitat, amb autonomia i segons el seu criteri, i gaudeix d’inviolabilitat i immunitat en l’exercici del seu càrrec.

Qualsevol ciutadà pot acudir al Defensor del Pueblo i sol·licitar la seua intervenció, que és gratuïta, perquè investigue qualsevol actuació presumptament irregular de l’Administració pública o els agents d'aquesta. També hi pot intervindre d’ofici en casos que arriben al seu coneixement encara que no se n’hi haja presentat cap queixa.

El Defensor del Pueblo dona compte de la seua gestió a les Corts Generals en un informe anual i pot presentar informes monogràfics sobre assumptes que considere greus, urgents o que requerisquen una atenció especial.

Després que l’Estat espanyol ratificara el Protocol facultatiu de la Convenció contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, adoptat per l’Assemblea de les Nacions Unides a Nova York, el 18 de desembre de 2002, les Corts Generals atribuïren al Defensor del Pueblo les funcions de Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura (MNP), en novembre de 2009.

El Defensor del Pueblo, en la seua condició de MNP, fa visites preventives a qualsevol centre de privació de llibertat destinades a detectar problemes que pogueren afavorir la impunitat de les pràctiques de tortura o maltractaments. Les conclusions d’aquestes visites queden reflectides en l’informe que cada any presenta a les Corts Generals i al Subcomité per a la Prevenció de la Tortura de les Nacions Unides, amb seu a Ginebra.

El Defensor del Pueblo té dos auxiliars, en els quals pot delegar les seues funcions.

Normativa

Una llei orgànica regularà la institució del Defensor del Pueblo, com a alt comissionat de les Corts Generals, designat per aquestes per a defensar els drets compresos en aquest títol; a aquest efecte podrà supervisar l'activitat de l'Administració i donar-ne compte a les Corts Generals. Llegir més

Del 6 d’abril, del Defensor del Pueblo, modificada per la Llei orgànica 2/1992, del 5 de març (BOE núm. 109, del 7 de maig de 1981, i núm. 57, del 6 de març de 1992), i la Llei orgànica 1/2009, del 3 de novembre (BOE núm. 266, del 4 de novembre de 2009). Llegir més

Aprovat per les meses del Congrés i del Senat, a proposta del Defensor del Pueblo, en la reunió conjunta del 6 d’abril de 1983. Modificat per les resolucions de les meses del Congrés dels Diputats i del Senat del 21 d’abril de 1992, del 26 de setembre de 2000 i del 25 de gener de 2012 (BOE núm. 99, del 24 d’abril de 1992; núm. 261, del 31 d’octubre de 2000, i núm. 52, de l’1 de març de 2012). Llegir més

Del 6 de novembre, per la qual es regulen les relacions entre la institució del Defensor del Pueblo i les figures similars en les diverses comunitats autònomes (BOE, núm. 271, del 12 de novembre de 1985).

Per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal en la institució del Defensor del Pueblo (BOE núm. 166, del 13 de juliol de 2015). Correcció 27 d'octubre de 2015 (BOE »núm. 284, de 27 de novembre de 2015)