Cales son as actuacións máis frecuentes?

Actuacións máis frecuentes

  • Educación

Tramítanse moitas queixas sobre a escaseza de medios persoais (docentes e non docentes) e materiais nos centros; denegación de axudas económicas destinadas a distintas finalidades educativas (escolarización en niveis non obrigatorios, adquisición de libros de texto) ou denegación da prestación gratuíta de determinados servizos escolares complementarios (transporte, comedor escolar…); becas e axudas ao estudo; mal estado das instalacións educativas, o sistema de admisión de alumnos; as sancións aos alumnos; a violencia escolar, e a información que os centros de ensino proporcionan aos pais.

A Institución intervén a favor da educación inclusiva dos nenos con discapacidade, en aplicación da Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade, e sobre a desaxeitada atención a alumnos con problemas de aprendizaxe (alumnos con dislexia, afectados por trastorno de déficit de atención por hiperactividade…).

  • Política social

Neste eido hai que destacar as queixas relativas á desconformidade co trato recibido polos menores en centros de protección; a duración dos procedementos para acoller e/ou adoptar menores tanto en España como noutros países; a escaseza de recursos e programas de apoio ás familias e aos menores con problemas específicos, e a prolongada estancia en centros de menores pese a que as normas priorizan o acollemento familiar.

  • Menores estranxeiros

As queixas neste eido versan sobre a determinación da idade dos menores estranxeiros non acompañados; declaración de desamparo e alcance e cesación da tutela; problemas na documentación da residencia legal; traslados de menores entre Comunidades Autónomas; Rexistro Central de Menores non acompañados; repatriacións, e menores vítimas de trata.

  • Menores e xustiza

No tema da xustiza, moitas das queixas refírense a dilacións producidas na tramitación dos procedementos xudiciais que afectan aos menores; queixas sobre menores vítimas de malos tratos e abusos sexuais; subtracción interparental; trato en centros de internamento de menores infractores; a responsabilidade administrativa do menor, e os casos de bebés roubados.