Publicacións e documentación

Informes Anuais
Ver Informes Anuais

Informes e Estudos Monográficos sobre os dereitos dos nenos e adolescentes

Ata hoxe a Institución realizou os seguintes informes monográficos relativos a dereitos do neno:

  • Menores: estudos sobre a situación do menor en centros asistenciais e de internamento e recomendacións sobre o exercicio das funcións protectora e reformadora (1991)
  • Situación xurídica e asistencial do enfermo mental en España (1991)
  • Seguridade e prevención de accidentes en áreas infantís (1997)
  • Violencia escolar: o maltrato entre iguais na educación secundaria obrigatoria (2000)
  • O primeiro ano de vixencia da lei reguladora da responsabilidade penal dos menores (2002)
  • Escolarización do alumnado de orixe inmigrante en España: análise descritivo e estudo empírico Volume I (2003)
  • Escolarización do alumnado de orixe inmigrante en España: análise descritivo e estudo empírico Volume II (2003)
  • Informe sobre asistencia xurídica aos estranxeiros en España (2005)
  • Violencia escolar: O maltrato entre iguais na Educación Secundaria Obrigatoria 1999-2006 (2007)
  • Centros de protección de menores con trastornos de conduta e en situación de dificultade social (2009)
  • Programación e contidos da televisión e Internet: a opinión dos menores sobre a protección dos seus dereitos (2010)
  • A presenza dos valores democráticos no proceso educativo (2011)
  • Menores ou Adultos. Procedementos para a determinación da idade (2011)
  • Trata de seres humanos en España: vítimas invisibles (2012), cun capítulo dedicado aos nenos vítimas de trata.

<liActualización informe Trata de seres humanos en España (octubre 2013)

 • Gratuidade dos libros de texto: programas, axudas, préstamos e reutilización (novembre 2013)
 • A escoita e o mellor interese do menor – Revisión xudicial dos actos e procesos de protección da familia (mayo 2014)

Lexislación, documentación e outros enlaces de interese