A institución do Defensor del Pueblo como alto comisionado das Cortes Xerais para a defensa dos dereitos constitucionais está constituída pola titular da institución, elixida polo Congreso dos Deputados e polo Senado; o adxunto primeiro e a adxunta segunda, designados pola defensora previa conformidade das Cortes Xerais; o secretario xeral, nomeado libremente pola defensora (funcionario público); e o persoal ao servizo da institución.

O Defensor del Pueblo posúe o seu propio persoal, seleccionado libremente por este conforme os principios de mérito e capacidade, procúrase darlles prioridade aos funcionarios públicos (artigo 31.3 do Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, aprobado polas Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado).

O persoal ao servizo do Defensor del Pueblo para 2016 está composta de 172 persoas.

Na institución presta os seus servizos persoal doutros organismos públicos: a seguridade e custodia das sedes estalle encomendada ao Corpo Nacional de Policía, os vehículos oficiais contan con condutores do Parque Móbil do Estado, e hai unha oficina da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos aberta ao público.

Carta organizativa completa